May 15, 2023
Juliana Schroeder, Assoc. Prof., Management of Org
Maximizing Social Value

Juliana Schroeder, Associate Professor, Management of Organizations at Berkeley Haas

Sponsors